Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen en bestellingen in de webshop van www.signandmore.nl  zijn deze Leveringsvoorwaarden van toepassing.

1.2 Van het in deze Leveringsvoorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.3 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat Koper de toepasselijkheid van deze Leveringsvoorwaarden aanvaardt.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Leveringsvoorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van www.signandmore.nl  worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door www.signandmore.nl  ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Overeenkomst

2.1 Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de door Koper geplaatste bestelling door www.signandmore.nl.

2.2 www.signandmore.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt www.signandmore.nl dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 Alle aanbiedingen van www.signandmore.nl zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. www.signandmore.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

3.2 Alle prijzen luiden – tenzij anders vermeldt – in euro’s exclusief BTW, af magazijn.

3.3 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.

Artikel 4. Levering

4.1 De door www.signandmore.nl opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft Koper geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van Koper redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat deze de overeenkomst in stand laat. Koper is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan Koper. Wanneer de bestelling uit meerdere producten bestaat en deze producten niet gelijktijdig voorradig worden, behoudt www.signandmore.nl zich het recht producten te versturen wanneer de volledige bestelling geleverd kan worden.

4.3 Bij orderbedragen boven de € 75,00 is de verzending gratis. Uitzondering hierop zijn lengtevracht zendingen en frame buizen en koppelingen

Artikel 5. Retourzendingen

5.1 Alle artikelen kan Koper binnen 14 dagen na ontvangst zondermeer retourneren waarna Koper geld terug krijgt. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de verzegeling/verpakking van de artikelen niet verbroken mag zijn en de artikelen in ongeschonden staat bij www.signandmore.nl worden afgeleverd. Dit conform de Wet Verkoop op Afstand. Indien dit aspect niet in acht wordt genomen kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken. Kosten en het risico voor retourzendingen komen voor rekening van Koper.

Op al het drukwerk dat door Sign and More wordt geproduceerd voor haar klanten is het herroepingsrecht uitgesloten.
Drukwerk valt namelijk onder maatwerk.
Het is daarom niet mogelijk om goederen die reeds besteld zijn of goederen die al geleverd zijn te retourneren.

Bedrijfkleding kan niet worden geretouneerd, deze wordt speciaal bij de leverancier besteld. Het passen van bedrijfskleding kan bij ons gebeuren op de vestiging Tilburg.
Op niet juist uitgevoerde producties is dit niet van toepassing. Op dat moment kunt u bij ons reclameren.

 

5.2 Koper is verplicht te controleren of de artikelen voldoen aan de bestelling. Indien dit niet het geval is, brengt Koper www.signandmore.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, per e-mail op de hoogte via info@www.signandmore.nl onder vermelding van het ordernummer in het onderwerp van de e-mail, en een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet.

5.3 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de bestelling voldoen, heeft www.signandmore.nl  de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. www.signandmore.nl neemt in dit geval de retour verzendkosten voor haar rekening.

5.4 Indien Koper iets terug stuurt, dienen de volgende stappen genomen te worden:

  • Stuur een e-mail naar info@www.signandmore.nl zodat wij de zending verwachten.
    LET OP: Vermeld in het onderwerp van de e-mail het ordernummer of het factuurnummer dat via e-mail is ontvangen.
  • Verpak de artikelen dusdanig dat beschadiging wordt vermeden.
  • Adresseer de artikelen.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien Koper al hetgeen Koper op grond van enige overeenkomst aan www.signandmore.nl verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op Koper over.

Artikel 7. Communicatie en bewijs

7.1 Voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Koper en www.signandmore.nl, dan wel tussen www.signandmore.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen Koper en www.signandmore.nl, is www.signandmore.nl  niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van www.signandmore.nl.

Artikel 8. Overmacht

8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft www.signandmore.nl ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de geplaatste bestelling door Koper op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door Koper dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat www.signandmore.nl  gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan www.signandmore.nl kan worden toegerekend zoals: bijvoorbeeld bij technische/provider problemen of door fouten van derden als vervoerders of creditcardmaatschappijen. Dit omdat www.signandmore.nl niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 9. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

9.1 Koper dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten zoals bijvoorbeeld auteursrechten welke rusten op de door www.signandmore.nl geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

9.2 www.signandmore.nl garandeert niet dat de aan Koper geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 10. Diversen

10.1 Wanneer door www.signandmore.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Leveringsvoorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Leveringsvoorwaarden te eisen. Koper kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat www.signandmore.nl  deze Leveringsvoorwaarden soepel toepast.

10.2 Indien een of meer van de bepalingen van deze Leveringsvoorwaarden of enige andere overeenkomst met www.signandmore.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door www.signandmore.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.3 www.signandmore.nl  is bevoegd om bij de uitvoering van geplaatste bestelling(en) door Koper gebruik te maken van derden.

10.4 Wanneer www.signandmore.nl goederen voor u in opslag neemt dan moet de eigenaar van de materialen zorg te dragen voor een passende verzekering.

10.5 www.signanddmore.nl is niet aansprakelijk voor enige schade, tenzij de opdrachtgever bewijst dat de schade is ontstaan door schuld of nalatigheid van www.signandmore.nl of diens ondergeschikten.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Leveringsvoorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing

11.2 Voor zover door nationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven zullen alle geschillen tussen Koper en www.signandmore.nl  worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Breda. www.signandmore.nl  is een samenwerking tussen erkende signmakers welke in Nederland en België verspreid zijn. Door deze bundeling van krachten zijn wij in staat centraal en voordelig in te kopen en te produceren en op elke locatie in Nederland en België snel en vakkundig te leveren.